Hjem > Nyheder > Indhold

Overvejelser i forbindelse med aluminium-sulfat

Aug 18, 2015

Fare for forbrænding: dette produkt er ikke-brændbart materiale, med irritation.

Sundhedsfare: visse til øjne, slimhinder irritation. Slugt en masse aluminium sulfat på mund og mave irritation.

Toksikologiske oplysninger: mus af oral LC50:6207 mg/kg.

Miljoeoplysninger: normalt er lidt farligt at vand, brug ikke ufortyndede eller væsentlig kontakt med grundvand, vandløb eller kloaksystemer, uden tilladelse fra regeringen ikke tager materiale til det omgivende miljø.

Hudkontakt: Fjern forurenet tøj og vask med vand.

Øjenkontakt: løft øjenlåg, flugter med rindende vand eller saltvand. Søge læge.

Indånding: fra scene til den friske luft. Hvis vejrtrækningen er vanskeligt, give ilt. Søge læge.

Indtagelse: Drik masser af varmt vand og fremkalde opkastning. Søge læge.

Farlige egenskaber: ingen forbrænding og eksplosion særpræg. Sulfid af høj termisk nedbrydning kan producere giftige gas.

Farlige forbrændingsprodukter: naturlige nedbrydningsprodukter er ukendt.